25. Oktober 2014

25 PAŹDZIERNIKA 2014 (SOBOTA) GODZ. 15:00


Samstag,  25.  Oktober 2014,  15:00 Uhr

KOŚCIÓŁ ŚW. JANA M. VIANNEY’A
W ŻABNICY UL. SZKOLNA 17A

Zapraszamy do udziału w

II kolokwium rosowsko-żabnickiem
.

ks. Bogdan Gurgul (Gospodarz miejsca Żabnica)
Współorganizatorzy:
Karl Lau Förderverein Gedächtniskirche Rosow

prof. US. dr hab. Bogdan Matławski (Żabnica)
ks. dr hab. Cezary Korzec (Rosow)

Ort: Kirche Żabnica

2. Kolloquium Rosow – Żabnica 

Einladende:

ks. Bogdan Gurgul (Hausherr der Kirche Żabnica)
 Karl Lau (Förderverein Gedächtniskirche Rosow)
  prof. US. dr hab. Bogdan Matławski (Żabnica)
ks. dr hab. Cezary Korzec (Rosow)

2014-10-25 15.25.29a

PROGRAM:

 • Złożenie kwiatów na cmentarzu
 • Referat Prace przy zamku w Brollin ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia uwarunkowań społeczno-kulturalnych przygranicznej pracy młodzieży – pan Marcin Zabielski (Broellin)
 • Dyskusja w językach niemieckim i polskim
 • Relacje z doświadczeń przygranicznej współpracy polsko-niemieckiej: pan Detlev von Blumenthal (Uelzen)
   i ks. Axel Luther (Berlin)
 • Kawa, herbata i ciastko)

Programm:

Moderation: ks. dr hab. Cezary Korzec

 • 15:00 Begrüßung: ks. Bogdan Gurgul, Karl Lau
 • 15:15 Totengedenken auf dem Friedhof am
   im Nov. 2013 eingeweihten Denkmal
 • 15:45 Marcin Zabielski (Broellin) – Impulsreferat:  Die Arbeit von Schloss Bröllin e. V. unter bes. Berücksichtigung der Erfahrungen der grenzübergreifenden soziokulturellen Jugendarbeit
 • 16:15 Kaffeepause
 • 16:45 Zwei Berichte von Erfahrungen mit der deutsch -polnischen Zusammenarbeit: Detlev von Blumenthal (Uelzen), Pfr. Axel Luther (Berlin)
 • 17:15 Schlussfolgerungen und Möglichkeiten für eine   Weiterentwicklung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit in der Region Rosow – Żabnica
 • 17:45 Ende
2014-10-25 15.24.56
2014-10-25 15.16.28

II Kolokwium Rosowsko-Żabnickie
5 LISTOPADA 2014

II Kolokwium Rosowsko-Żabnickie.
Żabnica 2014.


Spotkanie historyczne


Dla człowieka nie ma nic pożyteczniejszego od człowieka.

Baruch Spinoza

 

Można powiedzieć, że każde spotkanie sąsiadujących ze sobą społeczności, które się odbyło, ma wymiar historyczny, jednak dla mnie, mieszkańca Żabnicy spotkanie polsko-niemieckie, w ramach Kolokwium Rosowsko-Żabnickiego, które odbyło się właśnie w Żabnicy dnia 25.10.2014 r, ma wymiar szczególny. Pierwszy raz bowiem w powojennej historii tej wsi, podczas spotkania, na miejscowym cmentarzu, przed krzyżem umieszczonym na ścianie pamięci, zbudowanej w 2013 r, przez jej mieszkańców, modlili się wspólnie, w swoich językach, Polacy i Niemcy. Pastor, ksiądz oraz uczestnicy spotkania modlili się o trwały pokój między naszymi narodami, o spokój dusz spoczywających na tych ziemiach, gdzie zatarto ślady dawnych cmentarzy, modlili się o nasze wspólne, dobre, a nawet lepsze jutro.

Bogdan Matławski

II. Kolloquium Rosow – Żabnica
5. November 2014
II. Kolloquium Rosow – Żabnica
Żabnica 2014


Ein historisches Treffen

Für den Menschen hat man nichts Sinnvolleres als den Menschen.

Baruch Spinoza

Man kann sagen, dass jedes Treffen von benachbarten Gesellschaften, das stattgefunden hat, eine historische Dimension besitzt, doch für mich, den Bewohner Żabnicas, hat das polnisch-deutsche Treffen im Rahmen des Kolloquiums Rosow – Żabnica, das gerade in Żabnica am 25.10.2014 stattgefunden hat, eine besondere Dimension. Denn zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte dieses Dorfes haben Polen und Deutsche während des Treffens auf dem Ortsfriedhof vor dem Kreuz an der Gedächtniswand, die die Einwohner im Jahr 2013 gebaut haben, zusammen gebetet, jeder in seiner Sprache. Pastor, Pfarrer und Teilnehmer des Treffens haben um einen dauerhaften Frieden zwischen unseren Völkern, um die Ruhe der Seelen der Verstorbenen an den Orten, wo man Spuren alter Friedhöfe beseitigt hat, und um unsere gemeinsame, gute und sogar bessere Zukunft gebetet.

Bogdan Matławski
 

24kurier_logo_v03
2014-10-25 15.15.47

Über das “2. Kolloquium ROSOW – ŻABNICA”, das am 25 Oktober 2014 mit ca. 50 Besuchern im Gemeinderaum der katholische Kirche in Żabnica stattgefunden hat, berichtet der Stettiner Kurier:
 

2014-10-25 15.18.11

IV – Kurier – 30 październik 2014 r.
przez granice
RELACJA
Kwiaty składa Karl Lau w Rosow

W ŻABNICY leżącej niedaleko Gryfina rozległy się dzwony. Przed kościołem parafialnym było wiele samochodów na niemieckich reje¬stracjach i grupki ludzi serdecznie witających się w językach polskim i niemieckim. Potem szli na pobliski cmentarz, aby poświęcić odnale¬zione na terenach poniemieckich cmentarzy niemieckie tablice na¬grobne i współczesną polską tablicę dedykowaną byłym mieszkańcom tych terenów.
Polski proboszcz i niemiecki pastor odmówili modlitwę, w której towarzyszyli im licznie zgromadzeni Polacy i Niemcy. Po uroczystości wszyscy przeszli do świetlicy, gdzie przy ciastach, kanapkach, kawie i herbacie uczestniczyli w drugim już Kolokwium Rosowsko-Żabnickim. Najpierw obejrzeli prezentację o ośrodku artystycznym Schloss Bröllin, a następnie podzielili się wspo¬mnieniami z ostatnich i pierwszych dni powojennego pobytu w okolicach Żabnicy. Żabnica leży nad Odrą, a Rosow w Niemczech, po drugiej stronie Odry.
Niemieccy uczestnicy kolokwium wyrażali wdzięczność Polakom za to, że dbają o dziedzictwo kulturowe tych ziem, zachowane zabytki, ocalone płyty nagrobne i pamięć o byłych mieszkańcach. Polacy mówili o tym, co zrobili, aby Żabnica była zadbana.
Współinicjatorami spotkań są: prof. Bogdan Matławski z Uniwersy¬tetu Szczecińskiego, od dzieciństwa mieszkający w Żabnicy, miejscowy proboszcz Bogusław Gurgul, ksiądz kanonik dr hab. Cezary Korzec i Karl Lau z Rosow.

 Zbigniew PLESNER

Kurier, 30. Oktober 2014                                       
Über die Grenzen
BERICHT
Karl Lau aus Rosow legt Blumen nieder
 
In Zabnica in der Nähe von Gryfino befinden sich weitreichende Glocken. Vor der Pfarrkirche gab es eine Menge Autos bei Begegnungen mit einer kleinen Gruppe deutscher Menschen, die sich herzlich in polnischer und deutscher Sprache begrüßten. Dann gingen sie zum nahegelegenen Friedhof, um auf dem ehemals deutschen Friedhofsgelände an einer neuen deutsch-polnischen Grabtafel, die den ehemaligen Bewohnern dieser Gebiete gewidmet ist, zu gedenken.
Ein polnischer Pfarrer und ein deutscher Pastor sprachen ein Gebet, bei dem ihnen die zahlreich versammelten Polen und Deutschen beiwohnten. Nach der Feier gingen alle zum Gemeinderaum, wo sie bei Kuchen, belegten Broten, Kaffee und Tee an dem bereits zweiten Kolloquium Rosow – Zabnica teilnahmen. Zuerst hörten sie die Präsentation über das Künstlerzentrum Schloss Bröllin, und danach  teilten sie die Erinnerungen aus den letzten und ersten Tagen ihres Nachkriegsaufenthalts in den Gegenden Zabnicas. Zabnica liegt an der Oder und Rosow in Deutschland auf der anderen Seite der Oder.
Die deutschen Teilnehmer des Kolloquiums drückten den Polen ihre Dankbarkeit dafür aus, dass sie sich um das kulturelle Erbe dieser Erde, die Erhaltung der Denkmäler, die Rettung der Grabtafeln und das Gedächtnis an die ehemaligen Einwohner kümmern. Die Polen sprachen darüber, was sie getan haben, damit Zabnica gepflegt war.
Mitinitiatoren des Treffens sind: Prof. Bogdan Matlawski von der Universität Stettin – ein seit Kindheit in Zabnica Lebender - und der einheimische Pfarrer Boguslaw Gurgul sowie der Priester Kanonikus Dr. hab. Cezary Korzec und Karl Lau aus Rosow.

 Zbigniew PLESNER
Übersetzung: Karsten Scheller

Pfarrer Bogusław Gurgul hat als Mitinitiator des 2. Kolloquiums den Verlauf so zusammengefasst:

Spotkanie sąsiadów

W dniu 25 Października 2014 r odbyło się drugie spotkanie w ramach Kolokwium Rosowsko – Żabnickiego. Tym razem miejscem spotkania była Żabnica w gminie Gryfino. O godz 15.00 uczestnicy zgromadzili się na tutejszym cmentarzu, gdzie wcześniej utworzono miejsce pamięci wszystkich spoczywających na tzw. poniemieckich cmentarzach naszej Parafii, których to cmentarzy już nie ma. Poprzez to miejsce pamięci chcemy zadośćuczynić tej karygodnej profanacji cmentarzy, której dokonano na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W tym właśnie miejscu odbyła się modlitwa w intencji tychże zmarłych, w języku polskim, którą poprowadził ks. Bogusław Gurgul, Proboszcz tutejszej Parafii, a w języku Niemieckim modlitwę poprowadził Pastor Axel Luther z Berlina-Heingensee. Podczas tego spotkania został poświęcony Krzyż na ścianie pamięci, przez ks. kan. dr hab. Cezarego Korca. Przy tej ścianie pamięci w ostatnim czasie zgromadziliśmy kilka tablic nagrobnych ze zniszczonych poniemieckich cmentarzy z terenu naszej Parafii, wśród nich jest tablica nagrobna upamiętniająca Pastora Gustava Blenna ( 1860-1931) wraz z małżonką Margaretą? Blenn (1864-1937).

Po złożeniu kwiatów, zapaleniu zniczy przeszliśmy do świetlicy parafialnej, gdzie prof. US dr hab. Bogdan Matławski wraz z księdzem kan. dr. hab Cezarym Korcem i Proboszczem ks. Bogusławem Gurgulem, Karlem Lauem i Kerstenem Schellerem powitali przybyłych na to spotkanie gości z Niemiec jak i Polski. Wśród gości z Niemiec byli m. in. prof. US dr hab. Joachim von Wedel, Scheller Renata (Berlin), Pastor Senior Oswald Wutzke z Gartz, Herrn Blumenthal z Shonefeld, z Polski obecni byli mieszkańcy Żabnicy, Szczecina i okolicznych miejscowości (lista gości-uczestników w załączeniu). Po powitaniu przybyłych gości prezentacje multimedialną poprowadził Marcin Zabielski, przedstawiciel stowarzyszenia schloss brollin, w której pokazał jak wiele wartościowych rzeczy można zrobić w zakresie przełamywania barier i językowych i wiekowych, po to aby być razem i tworzyć kulturę i jedność w miejscu w którym żyjemy.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrali goście z Niemieci Polski, pośród nich Pastor Axel Luther, Karsten Scheller, Zbigniew Plesner, dr Andrzej Talarczyk, Karl Lau, burmistrz Rosov, dr Michał Kulik obaj Pastorowie oraz inni, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali jak im zależy na przełamywaniu tego co jest obciążeniem historycznym w naszej polsko – niemieckiej relacji czy też sąsiedztwie w którym żyjemy. Głos zabierali również Polacy którzy mieszkają w Niemczech mówiąc o dobrych relacjach z Niemcami wśród których wybrali życie. Do głosu byli też zapraszani przez prof. dr hab. Bogdana Matławskiego mieszkańcy naszej wioski, jak również polscy goście, którzy mówili o swoich doświadczeniach wynikających ze spotkań z mieszkańcami Niemiec, także podczas II wojny światowej. Trzeba podkreślić że były wypowiedzi bardzo pozytywne np. Marianny Śniadej z Żabnicy. Zatem można powiedzieć, jak zauważył jeden z gości z Rosow, że ludzie nie dzielą się na Polaków, Niemców, Francuzów, Anglików, czarnoskórych, czy białych, ale na dobrych i złych. Byli zatem wśród Niemców nie tylko źli Niemcy ale i bardzo wielu o dobrych sercach, tak jest i w Polsce, byli i są źli, ale wielu jest dobrych.

Spotkanie było ubogacone muzycznymi akcentami w wykonaniu Weroniki Wernikowskiej, uczennicy kl. III SP w Gryfinie, grającej na flecie poprzecznym oraz sióstr Patrycji i Julii Pająk, z Czepina, które grały na skrzypcach. Klimat tegoż spotkania był bardzo ciepły, bardzo serdeczny, przyjazny. Jedyną barierą był tylko język, dlatego trzeba było się posiłkować tłumaczami, co wspaniale czynili dr. Michał Kulik oraz dr Andrzej Talarczyk. Zatem wzajemna znajomość języków na pewno bardzo pomoże w budowaniu dobrych relacji, bo nawet wypowiedzenie jednego słowa przez Niemców po Polsku czy niemieckiego przez Polaków sprawia wielką radość.
 

Spotkania, które mają charakter naukowy, ale i społeczny mają na celu ukazywanie sposobów na harmonijne, zgodne życie w naszym sąsiedztwie , pomiędzy narodem Niemieckim i Polskim. Jest to też dobry sposób i czas na przełamywanie powstałych barier, tylko dialog i przyjazne rozmowy prowadzić mogą do zgody, do jedności. Jest to możliwość wypowiedzenia tego co boli. Muszę powiedzieć, że poprzez tych kilka spotkań z mieszkańcami Niemiec zobaczyłem ile jest w tych naszych sąsiadach dobra i życzliwości, która była gdzieś we mnie bardzo zatarta przez pryzmat tragicznej historii. Z pewnością elementem służącym budowaniu dobrej relacji jest stół, który był bogato zastawiony dobrym ciastem, kanapkami, gorącymi napojami. Do stołu bowiem zasiada się z przyjaciółmi czy też po to, aby poprzez spokojną rozmowę rozwiązać trudne problemy i do przyjaźni doprowadzić. Spotkanie zakończyło się deklaracją następnego spotkania w Rosow, do czego mam nadzieję dojdzie, ponieważ widać było wielkie zadowolenie i radość na twarzach uczestników tego spotkania.

Przerzucajmy zatem mosty przez nasza wspólną Odrę, nie tylko materialne, ale również kulturalne i duchowe, byśmy szanując naszą odrębność, uzdrawiali rany przeszłości i budowali przyszłość opartą na pokoju i wzajemnym poszanowaniu. Widzimy bowiem, również jak łatwo w Europie dochodzi dziś do konfliktów między sąsiadującymi Narodami, których skutkiem jest zniszczenie.

                                ks. Bogusław Gurgul

Treffen der Nachbarn

Am 25. Okt. 2014 fand ein zweites Treffen im Rahmen des Kolloquiums Rosow – Żabnica statt. Dieses Mal war Żabnica in der Gemeinde Gryfino der Ort des Treffens. Um 15 Uhr versammelten sich die Teilnehmer auf dem hiesigen Friedhof, wo ein Gedenkort für alle Verstorbenen auf den sog. ehemals deutschen Friedhöfen unserer Pfarrei, die diese Friedhöfe schon nicht mehr hat, geschaffen wurde. Durch diesen Gedenkort wollen wir die unverzeihliche Entweihung der Friedhöfe wieder gut machen, die bei der Wiedererlangung des Gebiets begangen wurde. Gerade an diesem Ort fand ein Gebet für diese Verstorbenen statt, in polnisch gesprochen von Pfr. Boguslaw Gurgul, dem Pfr. der hiesigen Gemeinde, und in deutscher Sprache hat Pfarrer Axel Luther aus Berlin-Heiligensee ein Gebet gesprochen. Während dieses Treffens blieb das von Pfr. Kanonikus Dr. hab. Cezary Korzec geweihte Kreuz an der Gedächtniswand. Vor dieser Gedächtniswand haben wir in der letzten Zeit einige Grabtafeln von zerstörten ehemals deutschen Gräbern von dem Gelände unserer Pfarrei gesammelt. Inmitten davon befindet sich die Grabtafel des unvergessenen Pfarrers Gustav Blenn (1860 – 1931) zusammen mit seiner Ehepartnerin Margarete Blenn (1864 – 1937).

Nach dem Niederlegen von Blumen und dem Entzünden von Grablichtern gingen wir zum Pfarrgemeindesaal, wo der Prof. der Universität Stettin Dr. hab. Bogdan Matławski zusammen mit dem Priester Kanonikus Dr. hab. Cesary Korzec und Pfr. ks. Boguslaw Gurgul sowie Karl Lau und Karsten Scheller die zu diesem Treffen aus Deutschland und Polen neu angekommenen Gäste willkommen geheißen haben. Unter den Gästen aus Deutschland waren z. B. Prof. der Universität Stettin Dr. hab. Joachim von Wedel, Renate Scheller aus Berlin, Pfr. i. R. Oswald Wutzke aus Gartz und Herr von Blumenthal aus Staffelde. Anwesende aus Polen waren Einwohner Zabnicas, Stettins und umliegender Orte (Gästeliste der Teilnehmer liegt vor). Nach der Begrüßung der neu angekommenen Gäste zeigte Marcin Zabielski, ein Vertreter des Vereins Schloss Bröllin eine multimediale Präsentation, in der er darstellte, wie viele wertvolle Dinge man auf dem Gebiet der zu überwindenden Sprach- und Altersbarrieren machen kann, um zusammen zu sein und eine Kultur und eine Einheit in dem Ort zu schaffen, in dem wir leben.

Nach dem Ende der Präsentation nahmen Gäste aus Deutschland und Polen das Wort, unter ihnen Pfr. Axel Luther, Karsten Scheller, Zbigniew Plesner, Dr. Andrzej Talarczyk, Karl Lau, der Bürgermeister von Rosow, Dr. Michał Kulik, beide Pfarrer und andere. In ihren Äußerungen haben sie hervorgehoben, wie es ihnen bei der Überwindung der historischen Belastung unserer polnisch-deutschen Beziehung oder auch der Nachbarschaft, in der wir leben, geht. Polen, die in Deutschland wohnen, haben ebenfalls das Wort ergriffen und über ihre guten Beziehungen mit Deutschen, unter denen sie leben, gesprochen. Zum Sprechen (= Wort) sind von Prof. Dr. hab. Bogdan Matławski auch die Bewohner unseres Dorfes, ebenso wie die polnischen Gäste, eingeladen worden, die über ihre gemachten Erfahrungen bei Treffen mit Bewohnern Deutschlands auch während des 2. Weltkriegs sprachen. Man muss betonen, dass es auch sehr positive Äußerungen gab, z. B. von Marianne Sniada aus Żabnica. Deshalb kann man sagen, wie es einer der Gäste in Rosow festgestellt hat, dass die Menschen sich nicht in Polen, Deutsche, Franzosen, Engländer, Schwarze oder Weiße, sondern in Gute und Schlechte teilen. Folglich waren inmitten der Deutschen nicht nur schlechte Deutsche, sondern auch sehr viele mit guten Herzen, und so ist es in Polen, sie waren und sind schlecht, aber viele sind gut.

Das Treffen wurde ein wenig bereichert mit musikalischen Akzenten in der Aufführung von Weronika Wernikowski, einer Schülerin der 3. Klasse der Primarschule in Gryfino, die auf der Querflöte spielte, sowie der Schwestern Patricia und Julia Paja aus Czepino, die auf Violinen spielten. Die Atmosphäre dieses Treffens war warm, sehr herzlich und freundlich. Nur die Sprache war die einzige Barriere, daher waren die Hilfen der Übersetzer nötig, was Dr. Michał Kulik und Dr. Andrzej Talarczyk hervorragend gemacht haben. Deshalb wären die gegenseitigen Kenntnisse der Sprachen auf jeden Fall hilfreich für den Aufbau guter Beziehungen, weil selbst das Aussprechen eines Wortes der Deutschen auf Polnisch oder der Polen auf Deutsch eine große Freude macht.

Die Treffen, die einen akademischen Charakter haben, haben aber auch die soziale Darstellung der Wege zu einem harmonischen, friedlichen Leben in unserer Nachbarschaft inmitten des vereinigten Deutschlands und Polens zum Ziel. Das ist auch ein guter Weg und die Zeit zur Überwindung der entstandenen Barrieren; nur der Dialog und freundschaftliche Gespräche können zur Verständigung  und  Übereinstimmung führen. Das ist (auch) eine Möglichkeit der Äußerung dessen, was  geschmerzt  hat. Ich muss sagen, dass ich durch diese wenigen Treffen mit Bewohnern Deutschlands bemerkt habe, wie viel Gutes und Freundliches in (diesen) unseren Nachbarn steckt, was in mir irgendwo unter dem Blickwinkel der tragischen Geschichte sehr untergegangen war. Mit  der  Sicherheit  der Schaffung einer guten Beziehung ist der Tisch reich mit gutem Kuchen, belegten Broten und heißen Getränken gedeckt. Das Treffen endete mit der Erklärung eines nächsten Treffens in Rosow, auf das ich bis dahin hoffe, weil auf den Gesichtern der Teilnehmer dieses Treffens eine große Zufriedenheit und Freude zu sehen war.

Wir bauen deshalb die Brücken über unsere gemeinsame Oder nicht nur materiell, sondern ebenso kulturell und geistig. Wir möchten unsere Eigenart bewahren und die Wunden der Vergangenheit heilen und eine Zukunft bauen, die auf dem Frieden und auf der gemeinsamen Achtung basiert. Wir sehen nämlich, wie einfach man auch in Europa heute zu Konflikten unter benachbarten Völkern kommt, durch die eine Zerstörung die Folge ist.

Pfr. Bogusław Gurgul

Übersetzung: Karsten Scheller